قیر ۹۰/۱۵

قیر ۹۰/۱۵ یکی از گریدهای قیر با نقطه نرمی متوسط و نقطه ذوب پایین است. این قیر دارای نقطه نرمی ۹۰ درجه سانتیگراد و نقطه ذوب ۱۵ درجه سانتیگراد است. قیر ۹۰/۱۵ در تولید انواع آسفالت متوسط، عایق بندی های ضد آب و سایر کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.