قیر ۸۵/۲۵

قیر ۸۵/۲۵ یکی از گریدهای قیر با نقطه نرمی پایین است. این قیر دارای نقطه نرمی ۸۵ درجه سانتیگراد و نقطه ذوب ۲۵ درجه سانتیگراد است. قیر ۸۵/۲۵ در تولید انواع آسفالت سبک، عایق بندی های حرارتی و سایر کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.